دانش

این دسته دانش مربوط به دستگاه های دما را نشان می دهد، مانند