мэдлэг

зэрэг температурын төхөөрөмжтэй холбоотой мэдлэгийг энэ ангилалд харуулдаг