температурын хяналт ба дохиолол

Энэ хуудсан дээрх дижитал температур хянагч нь температурыг хянах, хянах функцийг хоёуланг нь ойлгох боломжтой, ажлын горимын сонголтод 3 утга байдаг бөгөөд үүнийг хөргөлтийн төхөөрөмж (компрессор гэх мэт), халаалтын төхөөрөмж эсвэл дохиоллын гаралтыг удирдахад ашиглаж болно.