تنظیم کننده دمای هیسترزیس نقطه تنظیم

کنترل‌کننده‌های دما دیجیتال با گزینه‌های نقطه تنظیم و پسماند برای تعیین محدوده دمایی مورد نظر، این یک طرح کلاسیک است اما اغلب توسط مبتدیان اشتباه درک می‌شود. این صفحه برای یادگیری نحوه عملکرد آن مرحله به مرحله