ترموستات تبرید

ترموستات های تبرید دیجیتال AL8010F، STC-100A، STC-200+، STC-1000، STC-8080، و مدل های دیگر برای سناریوهای کاربردی مختلف.
آنها با روشن/خاموش کردن کمپرسور با توجه به دمای اتاق و مقدار دمای هدف، تبرید را کنترل می کنند.
برخی از آنها می توانند پیشرفت یخ زدایی را کنترل کرده و فن اواپراتور را تنظیم کنند.