دکمه فشاری

کنترل کننده دمای دیجیتال با دکمه های نوع فشار سنتی؛ دکمه فشاری روی ترموستات های دیجیتال چندین عملکرد را ارائه می دهد: فشار دادن و رها کردن، فشار دادن و نگه داشتن، ترکیب چند دکمه، باعث می شود برنامه پیچیده از طریق چند دکمه قابل اجرا شود.