هشدار دمای بیش از حد

کنترل کننده دیجیتال دما با عملکرد هشدار دمای بیش از حد به کاهش تلفات کمک می کند.