ترموستات غیر قابل برنامه ریزی

ترموستات غیر قابل برنامه ریزی معمولاً با دمای هدف و هیسترزیس ثابت کارکرد آسانی دارد.