دماسنج مواد غذایی

دماسنج های دیجیتالی مواد غذایی برای فروش، با پروب فولاد ضد زنگ درجه مواد غذایی، می توانند دمای نان، شیر و شراب داغ را به طور همزمان اندازه گیری کنند.