Nhiệt kế vào ra

Những nhiệt kế kỹ thuật số này có điện trở nhiệt kép, một cảm biến bên trong có thể theo dõi nhiệt độ phòng, một đầu dò khác bên ngoài có dây nối dài để phát hiện nhiệt độ ngoài trời,