өндөр доод хязгаарын температур хянагч

ачааллын эхлэх ба зогсоох температурыг тодорхойлох дээд ба доод хязгаарын цэг бүхий температур хянагч