ελεγκτής θερμοκρασίας υψηλού χαμηλού ορίου

ελεγκτές θερμοκρασίας με το υψηλό και το χαμηλό οριακό σημείο για τον καθορισμό της θερμοκρασίας εκκίνησης και διακοπής του φορτίου